Ochrona danych osobowych (RODO)

Poniższe informacje dotyczą przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających i/lub klientów tych stron internetowych (zwanych dalej „osobami, których dane dotyczą”), które są przeprowadzane przez wyżej wymienionego sprzedawcę (zwanego dalej „operatorem” ). Przetwarzanie i ochrona tych danych osobowych regulują przepisy ustawy nr. 18/2018 Dz.U., o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (dalej „Ustawa”), w związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „Rozporządzenie”).

Przetwarzanie danych osobowych przy wysyłaniu zapytania

Dane osobowe Osoby dotyczącej, które Operator będzie przetwarzał w celu obsługi zapytania to: imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mail oraz numer telefonu Osoby dotyczącej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obowiązków ustawowych Operatora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Ochronie Konsumentów w zakresie Sprzedaży Towarów lub Świadczenia Usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy, ustawy o archiwach i ewidencjach, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku od towarów i usług tj. przez co najmniej 10 lat.

Przetwarzanie Danych Osobowych Osoby Zainteresowanej może zostać powierzone spółce NetSuccess, s.r.o., która dostarcza Operatorowi rozwiązania B2B związane z zapewnieniem prawidłowego działania portalu internetowego (zwanej dalej „Pośrednikiem”).

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Osoby, której dane dotyczą, nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, przy czym Operator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub osób trzecich, z wyjątkiem Pośrednika i transportu usługodawcom w związku z dostawą zamówionych towarów.

Przede wszystkim osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego operatora, jeżeli dane osobowe były przetwarzane w sposób zautomatyzowany na żądanie osoby, której dane dotyczą, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Operator i/lub Pośrednik postępuje przy przetwarzaniu danych osobowych z naruszeniem Rozporządzenie i/lub Prawa.

Towary i/lub usługi oferowane w portalu internetowym nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia i mogą wymagać montażu.

Przetwarzanie danych osobowych podczas zapisywania się do newslettera

Dane osobowe Osoby Dotkniętej, które Operator przetwarza w celu przesyłania informacji o swoich produktach i usługach (newsletter), to: adres e-mail, imię i nazwisko Osoby Dotkniętej.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z § 13 ust. 1 litera a) ustawy w związku z ust Sztuka. 6 ust. 1 litera a) Regulaminu, który można cofnąć w każdym czasie poprzez kliknięcie w aktywny link znajdujący się na końcu każdego newslettera lub na podstawie pisemnego żądania przesłanego na adres e-mail Operatora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania osoby zainteresowanej wysyłką newslettera Operatora.

Pośrednikowi, który zapewnia lub może zapewnić obsługę kampanii newsletterowych na rzecz Operatora, można powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Osoby, której dane dotyczą.

Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Osoby, której dane dotyczą, nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, przy czym Operator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub osób trzecich, za wyjątkiem Pośrednika.

Przede wszystkim osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego operatora, jeżeli dane osobowe były przetwarzane w sposób zautomatyzowany na żądanie osoby, której dane dotyczą, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Operator i/lub Pośrednik postępuje przy przetwarzaniu danych osobowych z naruszeniem Rozporządzenie i/lub Prawo.

Newsletter nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia.

Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z usługi Zarejestrowany Klient

Dane osobowe Osoby dotyczącej, które Operator przetwarza w celu obsługi Zarejestrowanego Klienta to: Imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mail oraz numer telefonu Osoby dotyczącej.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest realizacja praw i obowiązków związanych z korzystaniem z usługi Zarejestrowany Klient, których realizacja w innym przypadku byłaby niemożliwa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania osoby zainteresowanej korzystaniem z usługi Zarejestrowany Klient.

Przetwarzanie danych osobowych Osoby Zainteresowanej może zostać powierzone Pośrednikowi, który udostępnia Operatorowi rozwiązania portalowe związane z zapewnieniem prawidłowego działania sklepu internetowego, tj. z prawidłowym funkcjonowaniem obsługi Klienta Zarejestrowanego.

Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Osoby, której dane dotyczą, nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, przy czym Operator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub osób trzecich, za wyjątkiem Pośrednika.

Przede wszystkim osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego operatora, jeżeli dane osobowe były przetwarzane w sposób zautomatyzowany na żądanie osoby, której dane dotyczą, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Operator i/lub Pośrednik postępuje przy przetwarzaniu danych osobowych z naruszeniem Rozporządzenie i/lub Prawo.

Usługa Zarejestrowanego Klienta nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia.